Artykuły

Roczne sprawozdanie ADR - zmiana terminu i adresata sprawozdania

Od dnia 01.01.2012r. obowiązuje "nowa" ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa zmienia termin złożenia oraz adresata sprawozdania, do sporządzenia którego jest obowiązany uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz.1367)– uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Na dzień dzisiejszy, ze względu na nie wydanie do "nowej" ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych przepisu wykonawczego, obowiązuje wzór sprawozdania określony w Rozporządzeniu Minsistra Infrastruktury w sprawie wzoru formularza rocznego.... określony w Dz.U. z 2005, nr 207, poz. 1733. (podstawa prawna art. 133 ust. 2 ustawy z dnia dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz.1367)

Adresy WITD na jakie należy przesłać sprawozdanie dostępne są na stronie www.gitd.gov.pl

Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działaności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych zagrożone jest karą:

1) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni - 200 zł
2) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło 14 dni - 2000 zł
3) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęły conajmniej 3 miesiące - 5000 zł