Artykuły

Czy kontrolujący może zatrzymać dowód rejestracyjny za brak miejsca na wpis o wykonanym badaniu technicznym??

Wielu kierowców i przedsiębiorców zetknęło się z sytuacją, kiedy osoba kontrolująca-uprawniona zatrzymała dowód rejestracyjny pojazdu za brak miejsca na wpis o ważności badania technicznego, pomimo, iż kierujący okazał do kontroli dokument poświadczający wykonanie badania technicznego pojazdu z wynikiem pozytywnym. Wszyscy wiemy jak dużo problemów związanych jest z odzyskaniem dokumentu, szczególnie, gdy pojazd jest w leasingu. Czy postępowanie kontrolerów jest właściwe?

Okoliczność taka nie powinna być przyczyną zatrzymania dokumentu !!!

Zgodnie z w Art 132 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym kontrolujący zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1. stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2. stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3. stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelności;

4. uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

5. stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

6. nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit.

7. uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Ustawodawca nie przewidział więc możliwości zatrzymania dowodu rejestracyjnego gdy upłynął termin badania technicznego pojazdu, a kierujący legitymuje się jedynie zaświadczeniem ze stacji diagnostycznej o przeprowadzonym badaniu technicznym, gdyż w dowodzie rejestracyjnym brak jest wolnego miejsca na dokonanie wpisu o przeprowadzeniu badania technicznego.

Zgodnie z § 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Oficjalne stanowisko Biura Ruchu Drogowego KGP odnośnie powyższego przepisu oraz praktyki zatrzymywania dowodu rejestracyjnego za brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym: "W przypadku ujawnienia, w dowodzie rejestracyjnym upływu terminu na wykonanie badania technicznego (w dowodzie rejestracyjnym brak jest wolnego miejsca na dokonanie wpisu), a kierujący okazał zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o pozytywnym wyniku badania technicznego, postępowanie policjanta powinno zmierzać do zobowiązania kierującego pojazdem do wymiany dowodu rejestracyjnego. Okoliczność taka nie może być jednak przyczyną do zatrzymania dokumentu z tytułu braku badań technicznych pojazdu.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż taki stan rzeczy nie może trwać w sposób nieograniczony czasowo.

Zgodnie bowiem z art. 78 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prd, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany w terminie nieprzekraczającym 30 dni, zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Niewątpliwie z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy wpis w dowodzie rejestracyjnym stanowiący o dacie kolejnego badania technicznego jest nieaktualny, tj. niezgodny ze stanem faktycznym (data w zaświadczeniu). Spełnienie przedmiotowego obowiązku, w sytuacji braku miejsca na kolejne wpisy dat, będzie równoznaczne z koniecznością wymiany dowodu rejestracyjnego."*

*źródło www.isp.policja.pl